8. LISATEATETAHVLID

Tagasi liiklusmärkide pealehele

Lisateatetahvel täpsustab või piirab liiklusmärgi mõju. Vajaliku kujutise puudumisel võib tahvlil olla tekst.

81. Kaugus objektini. Näitab kaugust ja sõidusuunda liiklusmärgist ohtliku teelõiguni, piiranguni, keeluni või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

Tahvel 813 või 815 kasutatuna koos märkidega 36 näitab ka mõjupiirkonna suunda ja ulatust, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel pool märki suurel ristmikul (väljakul) sõidutee ääres, hoone ees vm ulatuslikul alal.

Tahvel 816 näitab kaugust märgist 221 kohustusliku peatumiskohani, kui ristmiku ees on märk 222.

82. Mõjupiirkond. Tahvel 821 näitab hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust, keelumärkide 35 ja kohustusmärgi 451 mõjupiirkonna ja kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ning märgiga 556 soovitatava suurima kiirusega teelõigu ulatust. Tahvlid 822–825 näitavad või täpsustavad märkide 36 mõjupiirkondi järgmiselt: 822 ja 823 – mõjupiirkonna ulatust vastavalt märgi taga ja ees, 824 – mõjupiirkonna lõppu, 825 – seda, et juht asub mõjupiirkonnas.

831–833. Mõjusuund. Näitab ristmiku ette pandud liiklusmärgi mõjusuunda või suunda, milles liikudes pääseb teeäärse objekti juurde.

Tahvlid kasutatuna koos märkidega 36 näitavad mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees vm alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.

834. Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund.

835. Teeandmise koht jalgrattateel sõitjale.

836. Jalgratturite vastassuunaliiklus ühesuunalisel teel.

837. Jalgratturite kahesuunaline liiklus.

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

84. Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong).

85. Kehtivuspäevad või -aeg. Näitab päevi või kellaaega, millal liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja pühiti, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti.

86. Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862–864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul – selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti.

871. Parkimine ainult seisatud mootoriga.

872a. Tasulised teenused. Teatab, et märgil osutatav teenus on tasuline.

872b. Tasuline parkimine.

873. Parkimisaja piirang. Teatab lubatud pikimat parkimiskestust. Parkimise algus peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud. Tahvli 873c või 873d korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik.

Tahvlid 873 näitavad märgi 362 mõjupiirkonnas ja märgiga 384 tähistatud parkimise keelu alal lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäev läbi või teatud ajavahemikul.

874. Puudega inimene. Teatab parklast või selle osast, mida tohib kasutada ainult sõidukiga, millel on puudega inimese tunnusmärk.

875. Autovaatluskoht. Teatab vaatlussilla või -kanali olemasolust.

881. Registrimassi piirang. Teatab, et liiklusmärk kehtib sõiduki või autorongi kohta, mille registrimass ületab tahvlil oleva tonnide arvu.

882. Kehtivusrada. Näitab sõidurada, mille kohta liiklusmärk kehtib.

883. Pimedad. Teatab, et ülekäigurada või teelõiku kasutavad sagedasti pimedad.

884. Märg tee. Teatab, et liiklusmärk kehtib ainult siis, kui sõidutee on märg.

885. Jäätumine. Teatab, et liiklusmärgiga tähistatud teelõigul tekib sageli jäätumine.

886. Ohutu kõrgus elektriliini all. Näitab suurimat ohutut kõrgust elektriliini all.

887. Vaba laius. Näitab teekitsendi laiust.

888. Õnnetusoht. Näitab, et hoiatusmärgiga tähistatud teelõigul on võrreldes tee teiste lõikudega tunduvalt suurem liiklusõnnetuste toimumissagedus.

891. Välja arvatud. Teatab, et liiklusmärk ei kehti tahvlil kujutatud või nimetatud sõiduki kohta.

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

Tagasi liiklusmärkide pealehele