3. KEELU- JA MÕJUALAMÄRGID
Keelumärgid

Tagasi liiklusmärkide pealehele

311a. Sõidu keeld. Sõita ei tohi ühegi sõidukiga.

311b–311d. Erateel sõidu keeld. Eratee ei ole avalikuks kasutamiseks.

Märgi 311b korral tohib sõidukiga sõita ainult eratee omaniku loal.

Märgi 311c korral tohib sõidukiga sõita eratee omaniku loal või märgil nimetatud isik.

Märgi 311d korral tohib sõidukiga sõita eratee omaniku loata omal vastutusel, kuna erateel ei ole loodud tingimusi ohutuks liiklemiseks.

312. Mootorsõiduki sõidu keeld.

313. Veoauto sõidu keeld. Sõita ei tohi C -kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga. Märgile kantud tonnide arvu korral ei tohi sõita ühegi nimetatud sõiduki ega autorongiga, mille veduk on üks neist, kui registrimass ületab selle arvu.

314. Mootorratta sõidu keeld.

315. Mootorsaani sõidu keeld.

316. Traktori sõidu keeld. Sõita ei tohi traktori ega liikurmasinaga.

317. Autorongi sõidu keeld. Kui märgile on kantud tonnide arv, ei tohi sõita autorongiga, mille registrimass on sellest suurem. Märk ei kehti kerghaagisega autorongi kohta.

318. Loomveoki sõidu keeld. Sõita ei tohi loomveokiga, ka ei tohi ajada kariloomi.

319. Ohtliku veosega sõidu keeld. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mis veab ohtlikku veost.

321. Jalgratta sõidu keeld. Sõita ei tohi jalgratta ega mopeediga.

322. Mopeedi sõidu keeld.

323. Ratsutamise keeld.

324. Käigu keeld.

331. Sissesõidu keeld. Edasi ei tohi sõita ühegi sõidukiga.

332. Parempöörde keeld.

333. Vasakpöörde keeld.

Tagasi ülesse

Tagasi ülesse

334. Tagasipöörde keeld.

335. Tollikontroll. Peatuseta ja tolliametniku loata ei tohi edasi sõita.

336a. Politseikontroll. Peatuseta ja politseiametniku loata ei tohi edasi sõita.

336b. Kontroll. Peatuseta ja kontrollija loata ei tohi edasi sõita.

341. Massi piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille tegelik mass on suurem, kui märk näitab.

342a. Teljekoormuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille mis tahes telje koormus on suurem, kui märk näitab.

342b. Telikukoormuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille mis tahes teliku koormus on suurem, kui märk näitab.

343. Kõrguse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille kõrgus teepinnast koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab.

344. Laiuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille laius koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab.

345. Pikkuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille pikkus koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab.

351. Suurim kiirus. Sõita ei tohi suurema kiirusega (km/h), kui märk näitab.

352. Möödasõidu keeld. Mööda sõita ei tohi, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille kiirus ei ületa 30 km/h.

353. Veoauto möödasõidu keeld. Mööda sõita ei tohi C-kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille kiirus ei ületa 30 km/h.

354. Vähim pikivahe. Sõita ei tohi väiksema pikivahega, kui märk näitab.

355. Helisignaali keeld. Erandina tohib helisignaali anda ohu vältimiseks.

361. Peatumise keeld.

362. Parkimise keeld.

363. Parkimise keeld paaritul kuupäeval.

364. Parkimise keeld paariskuupäeval. Kui teelõigul on ühele poole pandud märk 363 ja teisele poole märk 364, tuleb sõiduk ühelt teepoolelt teisele ümber paigutada kell 19–21.

371. Suurima kiiruse piirangu lõpp.

372. Möödasõidu keelu lõpp.

373. Veoauto möödasõidu keelu lõpp.

376. Piirangute lõpp. Lõpetab korraga mitme märgi 35 ja 36 mõjupiirkonna.

Tagasi ülesse


Tagasi ülesse

Lisaselgitused keelumärkide kohta

Märgid 332 ja 333 kehtivad ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette nad on pandud.

Märgid 324 ja 36 kehtivad ainult sellel teepoolel, kuhu nad on üles pandud.

Märk 361 ei kehti ühissõiduki kohta.

Märgid 362–364 ei kehti Punase Risti embleemiga sõiduauto kohta, mis sõidutab arstiabi andvat meditsiinitöötajat, ega töötava taksomeetriga takso kohta.

Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub:
1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni;
2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni.

Mõjupiirkonna lõppu näitavad:
1) märgil 351, mis paikneb enne asulat, märk 571;
2) märkidel 35 märgi all olev tahvel 821;
3) märkidel 351, 352 ja 353 vastavalt märk 371, 372 ja 373;
4) märk 376;
5) märgil 351 teine märk 351 või märk 382, millel on teistsugune suurim kiirus;
6) märgil 361 märk 362;
7) märgil 362 märk 361;
8) märkidel 36 märgi juures olev lisateatetahvel 822 või 823 või teine märk 36 koos lisateatetahvliga 824 mõjupiirkonna lõpetamise kohas.

Märkide 36 mõjupiirkond ei hõlma märgiga 575a või 575c tähistatud kõnniteeäärset parklat ega puuduta selle märgi all oleva lisateatetahvliga 86 või 874 teatatud korra kohaselt pargitud sõidukeid.

Kui märki 361 kasutatakse koos teekattemärgisega 931, märki 362 aga koos teekattemärgisega 932, määrab märgi mõjupiirkonna vastava märgisjoone pikkus.

Tagasi ülesse

 

Tagasi ülesse

Mõjualamärgid

Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal.

Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid.

381. Samaliigiliste teedega ristmike ala. Märk panduna ala tähistamiseks, kus on kattega teede, kruusateede ja pinnasteede omavahelisi ristumisi, muudab need samaliigiliste teede ristmikeks.

382. Kiiruse piirangu ala.

383. Peatumise keelu ala.

384. Parkimise keelu ala.

385. Jalgratturite sõidu ala.

386. Jalakäiguala.

387. Parkimisala.

388. Kaks mõjuala. Kahe liiklusmärgi kujutisega mõjualamärk.

389. Mõjuala ja mõjuala lõpp. Näitab ühe mõjuala algust ja teise mõjuala lõppu.

Võidakse kasutada ka muu liiklusmärgi kujutisega mõjualamärke.

Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra.

391. Samaliigiliste teedega ristmike ala lõpp.

392. Kiiruse piirangu ala lõpp.

393. Peatumise keelu ala lõpp.

394. Parkimise keelu ala lõpp.

395. Jalgratturite sõidu ala lõpp.

396. Jalakäiguala lõpp.

397. Parkimisala lõpp.

398. Kahe mõjuala lõpp.

Tagasi ülesse

Tagasi liiklusmärkide pealehele